Stiftelsen Cancerakademin(CA) hantering av personuppgifter.

Inledning

CA arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster i enlighet med vad som stadgas i Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) och efter den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (GDPR). Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Definitioner

Detta dokument har motsvarande definitioner som återfinns i 3 § PUL och artikel 4 dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att:

med personuppgiftsansvarig avses den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.

med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning, samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt går att härleda till en fysisk person som är i livet.

med registrerad avses den som en personuppgift avser.

med registrerad tillsynsmyndighet avses den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn, enligt 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) samt enligt direktiv 95/46/EG i förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Utredningen ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) har föreslagit Datainspektionen att även fortsättningsvis vara tillsynsmyndighet. Enligt förslaget kommer Datainspektionen anges som tillsynsmyndighet i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. (Datainspektionen byter under 2018 namn till Integritetsskyddsmyndigheten.).

Denna integritetspolicy gäller endast användare av CAs onlinetjänster.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Den svenska stiftelsen, Stiftelsen Cancerakademin (”CA”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Efter den 25 maj 2018 så är det den europeiska dataskyddsförordningen (EU 2016/679) GDPR som gäller som lag och riktlinjer för CA. Den svenska stiftelsen, Stiftelsen Cancerakademin (”CA”) fungerar även som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter på uppdrag av CA:s styrelse.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i datalagrings utrymmen hos Svenska underleverantörer till CA. All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du bokar kurser, seminarier eller resor. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, vid vissa kurser där Socialstyrelsens kursintyg skrives ut – personnummer och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:
För att bearbeta din ansökan till kurs eller kongressresa
För att skicka dig sms-aviseringar om mottagen kursanmälan, anmälan till kongressresa
För att kontakta dig vid eventuella problem som tex ofullständigt ifylld anmälan
För att besvara dina frågor eller annan information
För att skicka inbjudan till kurser, utbildningsdagar eller kongressresor
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att utvärdera våra kurser
För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter, ev insamlade personnummer – raderas direkt efter kursens avslut

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till CA.

Cancerakademin
Monica Sandström
Onkologi
Norrlands Universitetssjukhus
90185 Umeå

eller skicka ett e-mail till monica.sandstrom@umu.se.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter hanteras inom CA. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför CA.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta.

Cookies
Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Länkar
Webbplatsen cancerakademien.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Cancerakademin
Monica Sandström
Onkologi
Norrlands Universitetssjukhus
90185 Umeå

Telefon: +46 (0)90 785 28 55
E-post: monica.sandstrom@umu.se

Företagsregister: Bolagsverket