Stiftelsen Cancerakademin(CA) hantering av personuppgifter.

Inledning

CA arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster i enlighet med vad som stadgas i Personuppgiftslagen (PUL) (1998:204) och efter den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (GDPR). Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Definitioner

Detta dokument har motsvarande definitioner som återfinns i 3 § PUL och artikel 4 dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att:

med personuppgiftsansvarig avses den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.

med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t ex insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning, samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt går att härleda till en fysisk person som är i livet.

med registrerad avses den som en personuppgift avser.

med registrerad tillsynsmyndighet avses den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn, enligt 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) samt enligt direktiv 95/46/EG i förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Utredningen ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65) har föreslagit Datainspektionen att även fortsättningsvis vara tillsynsmyndighet. Enligt förslaget kommer Datainspektionen anges som tillsynsmyndighet i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. (Datainspektionen byter under 2018 namn till Integritetsskyddsmyndigheten.).

 

Denna integritetspolicy gäller endast användare av CAs onlinetjänster.


 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Den svenska stiftelsen, Stiftelsen Cancerakademin (“CA”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). Efter den 25 maj 2018 så är det den europeiska dataskyddsförordningen (EU 2016/679) GDPR som gäller som lag och riktlinjer för CA. Den svenska stiftelsen, Stiftelsen Cancerakademin (“CA”) fungerar även som personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter på uppdrag av CA:s styrelse.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i datalagrings utrymmen hos Svenska underleverantörer till CA. All hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör bokar kurser, seminarier eller resor. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att skapa och hantera ditt personliga konto på CA
För att bearbeta dina beställningar
För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och annan information.
För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till CA.

Cancerakademin
Monica Sandström
Onkologi
Norrlands Universitetssjukhus
90185 Umeå

eller mejla till monica.sandstrom@umu.se.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter hanteras inom CA. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför CA. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. mediebyråer för distribution av nyhetsbrev, betallösningar och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Cookies
Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Länkar
Webbplatsen cancerakademien.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 

 

Personuppgiftsansvarig

Cancerakademin
Monica Sandström
Onkologi
Norrlands Universitetssjukhus
90185 Umeå

Telefon: +46 (0)90 785 28 55
E-post: monica.sandstrom@umu.se

Företagsregister: Bolagsverket